Informacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będą na bieżąco zamieszczane wszelkie ogłoszenia wymagane przepisami prawa oraz postanowieniami statutu i skierowane do akcjonariuszy Spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.


Komunikaty / ogłoszenia:


15 lutego 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000961036), w nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.02.2024 r., informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 r., Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki i tekstu jednolity Statutu Spółki.

Powyższe stanowi kolejny krok w procesie pozyskania nowych inwestorów, dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości oraz pozycji rynkowej.

Zapraszamy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych do składania propozycji objęcia akcji spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie.


odstęp

1 lutego 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000961036), w nawiązaniu do komunikatu z dnia 29.01.2024 r., informujemy, że w dniu 1 lutego 2024 r., podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, podjęta została przez aktualnych akcjonariuszy uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień o możliwości utworzenia kapitału docelowego jest kolejnym krokiem w procesie pozyskania nowych inwestorów i przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości oraz pozycji rynkowej.


odstęp

29 stycznia 2024 roku

W imieniu spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000961036) zawiadamiamy, że nasza Spółka podjęła istotne kroki prawne mające na celu umożliwienie utworzenia kapitału docelowego. Na dzień 1 lutego 2024 r. w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grochowskiej 14 w Krakowie, zaplanowane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki będzie:

 • 1) Otwarcie Zgromadzenia.
 • 2) Objęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia.
 • 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4) Przyjęcie porządku obrad.
 • 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 • 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 • 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • 8) Spółka dąży do pozyskania nowych akcjonariuszy, co umożliwi efektywniejszy rozwój i realizację ambitnych planów biznesowych. Jesteśmy przekonani, że podjęte decyzje przyczynią się do dalszego rozwoju Spółki oraz zwiększenia jej wartości dla naszych inwestorów.

odstęp

5 grudnia 2023 roku

W imieniu spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000961036, dalej: „Spółka”) zawiadamiamy, że w dniu 4 grudnia 2023 roku w Kancelarii Notarialnej przy ul. Grochowskiej 14 w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia:

 • 1) zostało zatwierdzone sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • 2) zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 • 3) została podjęta uchwała podziale zysku za rok obrotowy 2022,
 • 4) udzielono komplementariuszowi spółki Wojciechowi Cisowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego w roku obrotowym 2022 obowiązków,
 • 5) udzielono komplementariuszowi spółki Danielowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego w roku obrotowym 2022 obowiązków.

odstęp

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W imieniu spółki LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000961036, dalej: „Spółka”), zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 4 grudnia 2023 roku, o godzinie 10:30 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy. Grochowskiej 14 w Krakowie odbędzie się Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki będzie:

 • 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania komplementariuszy z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy;
 • 2) udzielenie komplementariuszom prowadzącym sprawy spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 • 3) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za ubiegły rok obrotowy.