POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIESINFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.sklep.bezpiecznekoty.pl. Dokument określa również zasady stosowania plików Cookies. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.
2. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.
3. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.bezpiecznekoty.pl, jest Wojciech Cisowski i Daniel Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z głównym miejscem wykonywania działalności w Krakowie przy ul. Pułkownika Dąbka 16, 30-732 Kraków, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 6793235183; REGON: 521506265, – zwany dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: LINAREM SIATKISIECI, ul. Pułkownika Dąbka 16, 30-732 Kraków, adres e-mail: siatki@linarem.pl.
4. Wyznaczono Inspektora Danych Osobowych (dalej: IOD) do którego można się zwrócić z pytaniami lub żądaniami we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych. Dane kontaktowe: adres korespondencyjny: LINAREM Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Pułkownika Dąbka 16, 30-732 Kraków, adres e-mail: iod-siatki@linarem.pl
5. Dane Osobowe Klientów (zwane dalej „Danymi Osobowymi”) korzystających z usług oraz narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
6. Administrator zapewnia, że Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.
7. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego Dane Osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
8. Wszystkie słowa i wyrażenia, które występują w niniejszym dokumencie i rozpoczynają się dużą literą (np. Sprzedawca, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
9. Polityka prywatności określa działania podejmowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych, które są gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz powiązanych ze Sklepem Internetowym usług i narzędzi, które są wykorzystywane przez Klientów do wykonywania określonych czynności, takich jak: zakładanie Konta, składanie i realizacja Zamówienia czy też wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu Internetowego.


CEL GROMADZENIA, POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH. JAKI JEST ZAKRES I CEL ICH ZBIERANIA?

1. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego są zbierane w sposób ciągły przy wykorzystaniu następujących funkcjonalności sklepu Internetowego: Formularza kontaktowego, zapisu na Newsletter, Formularza zamówienia, danych podanych na Koncie Klienta, danych logowania i danych przy rejestracji.
2. Administrator pozyskuje informacje o Klientach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach:
a) podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) umożliwienia korzystania z płatności elektronicznych, jeżeli płatność zostanie dokonana za pomocą np. banku lub instytucji płatniczej albo w przypadku zwrotu należności na rzecz Klienta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
e) przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartych umów sprzedaży na odległość, zgodnie przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
f) realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
g) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
h) zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
j) monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
k) kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
l) analizy aktywności i informacji o Kliencie, w tym także w ramach profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, w celu prezentacji reklam ogólnych, ofert czy promocji (rabatów), dotyczących produktów lub usług Administratora oraz jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań konkretnego Klienta (bez wpływania istotnie na jego decyzje), (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ,
m) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
n) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
o) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Administrator jest uprawniony wyłącznie do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
5. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imię i nazwisko,
c) nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),
e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
f) adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy),
g) numer telefonu,
h) numer rachunku bankowego w przypadku płatności elektronicznych.
6. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowicie dobrowolne i jednocześnie niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Zakres wymaganych danych do zawarcia umowy jest wskazany uprzednio na stronie Sklepu internetowego oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
7. W związku z możliwością założenia Konta oraz rejestracji w Sklepie internetowym, Administrator informuje, iż Klienci, którzy będą zakładać Konto mogą zostać zobowiązani do podania danych, takich jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, adres siedziby, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), oraz login (e-mail) i hasło. 8. W ramach Sklepu internetowego, Administrator może przechowywać takie informacje jak: dane osobowe, które są niezbędne do umożliwienia Kontaktu z Klientem, przesyłania wiadomości czy też danych związanych z płatnościami.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania oraz filtrowania wiadomości, które są przesyłane poprzez wewnętrzny system wiadomości. W szczególności, gdy wiadomości mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści czy też w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.
10. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np.: adres IP, parametry oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.


KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE KLIENTA?

1. Dostęp do Danych Osobowych Klienta może być powierzony naszym pracownikom i współpracownikom, innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami i politykami prywatności oraz podmiotom, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do Danych Osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
2. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać także udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które pomagają pod kątem technicznym prowadzić Sklep Internetowy, dostawcy hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty, które wspierają Administratora w komunikacji z klientami za pomocą wysyłki e-maili, jak również w zrozumieniu potrzeb Klientów oraz tworzeniu dla nich ofert i promocji za pomocą kampanii marketingowych. Do partnerów zaliczymy także firmy zbierające opinie o produktach oraz o sklepach. Ocena produktów i procesu zakupowego stanowi dla nas istotny element ewaluacji doświadczenia zakupowego.
3. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa Danych Osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.
4. Administrator informuje, że dane Klienta mogą być udostępniane następującym podmiotom: a) pracownikom i współpracownikom administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania lub działania na rzecz Klienta;
b) przetwarzającym w naszym imieniu dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności tj.:
- naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;
- agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
- podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
- podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
- agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
c) innym administratorom będącym:
- agencjami reklamowymi, lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych lub współpracującymi z nami przy obsłudze klientów lub innymi podmiotami pośredniczącymi w sprzedaży naszych towarów, w tym usług - w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
- podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
- podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji - w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
- podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
- podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
- podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.
d) organom publicznym – w przypadkach określonych w przepisach prawa.


CO TO JEST I NA CZYM POLEGA TZW. AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE, W TYM PROFILOWANIE?

Przez okres obowiązywania umowy z Klientem i do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie jego zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać dane osobowe Klienta, w tym dokonywać ich tzw. profilowania.

Profilowanie to automatyczne przetwarzanie danych osobowych, które polega na ich wykorzystywaniu do oceny zachowań Klienta, w tym analizy i prognozy sytuacji ekonomicznej, preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, decyzji zakupowych Klienta, itp. Obejmuje ono np. określenie w jaki sposób korzysta z Internetu czy jakie produkty kupuje.

Proces profilowania przeprowadzamy w oparciu o dane Klienta, które zbieramy m.in. na podstawie:
a) analizy predykatywnej czyli przewidywania takich Twoich zachowań, jak reakcje na kampanie marketingowe w mediach, decyzje zakupowe, rezygnacje z produktu i przejście do konkurencji, oraz identyfikacje potencjalnych zagrożeń i możliwości dla nas;
b) używanych przez Klienta identyfikatorów internetowych;
c) danych behawioralnych.
Przeprowadzenie niniejszego procesu pozwoli nam dopasować naszą ofertę do potrzeb Klienta lub zainteresowań lub udzielić korzyści do niego dostosowanych. Dzięki niemu możemy przygotować i przedstawić spersonalizowane oferty lub udzielić korzyści, w tym rabatów dostosowanych do jego preferencji i potrzeb.
Decyzje w tym zakresie podejmujemy automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów w sklepie internetowym oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do niego informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.


NEWSLETTER I INNE INFORMACJE HANDLOWE

1. Newsletter i inne informacje handlowe wysyłamy tylko do Klientów, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. Za pomocą Newslettera przekazujemy Klientom informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych prowadzonych w Sklepie Internetowym.
2. Klient w każdym czasie ma możliwość dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także rezygnacji z przechowywania adresu e-mail w celu wysyłki Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej na pocztę elektroniczną.
3. W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Sklepu Internetowego należy kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację można złożyć także pisząc na adres e-mail: siatki@linarem.pl.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1; dalej zwane również jako: „RODO”), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie obowiązującymi przepisami prawa.


POLITYKA COOKIES

1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
2. W ramach Sklepu internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies: - „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, - służące do zapewnienia bezpieczeństwa, - „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika, - „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez Użytkowników, - „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu internetowego.
3. Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu: - zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: np. Google Analytics.
4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego Użytkownikom. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.
5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
6. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
7. Klient, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.
8. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Bing, Safari.
9. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.


PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów, stosujących w Sklepie internetowym pliki Cookies:
1. Google Ads
2. Google Analytics
3. Google Doubleclick
3. Opineo
4. Smartsupp Live Chat
5. Facebook Pixel
Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w politykach prywatności wymienionych podmiotów.


SPOSÓB ZABEZPIECZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1. Przechowywanie Danych Osobowych na bezpiecznych serwerach;
2. Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
3. Zapewnienie dostępu do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
4. Stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podaje się Dane Osobowe;
5. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osób korzystających z funkcjonalności Sklepu internetowego.


CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji umowy, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania nam danych.
2. W przypadku gdy jedyną podstawą przetwarzania danych jest zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku cofnięcia zgody, dane są niezwłocznie usuwane.


PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Klient ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, gromadzonych przez Administratora. Prawo obejmujące możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, a także zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
3. W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora danych: LINAREM SIATKISIECI CISOWSKI, KOWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ul. Pułkownika Dąbka 16, 30-732 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: siatki@linarem.pl.
4. Usunięcie Danych Osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, bądź ich poważnym ograniczeniem.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celu realizacji usługi poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu zaproponowanych przez Administratora, m.in. Formularzu kontaktowym, Formularzu rejestracyjnym czy też w Formularzu zapisu na Newsletter.
6. Klient może również wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych, poprzez zaakceptowanie nieobowiązkowych oświadczeń, które są zaproponowane w formularzach dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
7. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do edycji, wglądu oraz do usuwania wszelkich podanych przez siebie danych.
8. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w sklepie Internetowym są poprawne. Klienci, którzy zdecydowali się na usunięcie Konta w Sklepie internetowym, mają prawo żądać, na warunkach przewidzianych w RODO, usunięcia danych osobowych trwale z zasobów Administratora tych danych. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z RODO („prawo do bycia zapomnianym”).
9. Zgody, które zostały udzielone dobrowolnie przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowej, mogą być w każdej chwili cofnięte na jego wniosek, złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator w takim przypadku niezwłocznie usuwa dane Klienta z bazy kontaktów, która służy do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
10. Klient przysługujące mu prawa wskazane wyżej może realizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.
11. Administrator ma obowiązek udzielenia informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami Klienta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o czym Administrator niezwłocznie powiadomi Klienta.
12. Administrator udziela informacji na piśmie według własnego wyboru: a) listem poleconym na podany adres Klienta lub b) drogą elektroniczną na podany adres e-mail Klienta.
13. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta są wolne od opłat. Jeżeli jednak żądania Klienta będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
14. Administrator zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
15. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jego danych osobowych.


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Oferta Sklepu internetowego może w przyszłości ulegać aktualizacji lub modyfikacji, co oznacza, że Administrator będzie zobowiązany albo uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć m.in. rozwój technologii internetowej, a także zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu internetowego informację o zmianach w Polityce prywatności.